PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika apibrėžia “Lūšies Studijos” naudojamą privatumo politiką bei sąlygas, kaip kaupiami ir naudojami asmens duomenys bei slapukai.
“Lūšies Studija” užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Asmens duomenų valdytojas – “Lūšies Studija”, Lūšių g. 27, Vilnius.
1.2 Asmens duomenų subjektas – klientas – fizinis asmuo, kuris registravosi ar dalyvavo “Lūšies Studijos” organizuojamame užsiėmime, renginyje ar kitoje veikloje.
1.3 Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti klientą ar svetainės lankytoją, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.
1.4 Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
1.5 Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai savanoriškai užsiregistruoja klientų registracijos sistemoje https://lusiesstudija.lt , bei užsisako paslaugas telefonu ar elektroniniu paštu.

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

2.1. Duomenų subjektas sutinka, “Lūšies Studijos” vykdomų paslaugų pirkimo ir dalyvavimo veikloje tikslu, sąskaitų išrašymo tikslu, duomenų analizės tikslais duomenų valdytojas tvarko šiuos su juo susijusius asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, treniruočių apsilankymų statistiką, įsigytus abonementus, asmens kodą, adresą, (sąskaitoms išrašyti), banko sąskaitos ir kortelės numerį (mokėjimui už paslaugas).
2.2 Tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas tvarko elektroninio pašto adresą;
2.3 Klientų užklausų administravimo, kokybiško paslaugų teikimo tikslais Duomenų valdytojas tvarko komentarą, vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefoną.
2.4 Asmens duomenų saugojimas:
-asmens duomenys kokybiško paslaugų teikimo, duomenų analizės tikslais saugomi 3 (trejus) metus nuo paskutinio apsilankymo dienos.
-tiesioginės rinkodaros tikslu gauti duomenys saugomi 3 (trejus) metus nuo duomenų gavimo dienos,
-klientų užklausų administravimo tikslu asmens duomenys saugomi 1 (vienus) metus nuo gavimo dienos,
-sąskaitų išrašymo asmens duomenys saugomi pagal teisės aktų reikalavimus taikomus buhalterinei apskaitai.
2.5 Duomenų subjektas gali bet kada pateikti prašymą atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis info@lusiesstudija.lt
2.6 Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.
2.7 Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
-jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui,
-Duomenų tvarkytojams, teikiantiems buhalterines, interneto sistemų aptarnavimo, mokėjimo ir kitas paslaugas,
-Reikalingiems veiksmams atlikti, vykdant teisės aktų numatytas prievoles.

3. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
3.1 Duomenų subjektas suteikia teisę Duomenų valdytojui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti su juo susijusius asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.
3.2 Sutikimą rinkti, tvarkyti, saugoti su juo susijusius asmens duomenis Duomenų subjektas gali atšaukti bet kada. Duomenų valdytojas gavęs tokį Duomenų subjekto pareikalavimą nedelsiant sustabdo asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina su juo susijusius asmens duomenis.
3.3 Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.
3.4 Jeigu su Duomenų subjekto asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.
3.5 Duomenų subjektas, manydamas, kad jo duomenys tvarkomi netinkamai, turi nedelsiant informuoti duomenu valdytoją info@lusiesstudija. lt

 

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika peržiūrima kartą per 3 (trejus) metus ir esant poreikiui atnaujinama.